Skocz do zawartości
 • Pamiętaj, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zamieszczone wypowiedzi użytkowników. Oraz nie ponosimy odpowiedzialności za treść jakichkolwiek wiadomości.Wypowiedzi wyrażają poglądy autorów wypowiedzi i niekoniecznie muszą być zbieżne z poglądami właściciela niniejszej strony internetowej. Każdego użytkownika, który uważa, że opublikowane zostały materiały mające charakter wykroczenia prosimy o natychmiastowy kontakt i zgłoszenie poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce kontakt. Mamy możliwość usunięcia obraźliwych wiadomości i dołożymy wszelkich starań, aby to uczynić. Korzystając z naszej strony akceptujesz zakaz publikowania materiałów, które są nieprawdziwe lub mają charakter zniesławiający, niedokładny, obraźliwy, wulgarny, szerzący nienawiść, są napastliwe, obsceniczne, bluźniercze, groźne, naruszają prywatność osób trzecich lub jakkolwiek inaczej naruszają obowiązujące normy prawne. Użytkownicy zobowiązani są zakazem publikacji materiałów chronionych prawem autorskim - chyba, że jesteś właścicielem praw autorskich lub są własnością właściciela strony.

  Warunki korzystania (Regulamin) BikiniClub 

  1. Informacje ogólne
  Wchodząc na BikiniClub zwanym też „Serwisem” lub „Portalem” bądź „Stroną”, także za pośrednictwem aplikacji i przy użyciu mobilnych urządzeń, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków niezależnie czy Stronę odwiedzasz jako gość czy użytkownik. Jeśli nie akceptujesz i nie zobowiązujesz się do przestrzegania zasad warunków korzystania określonych w niniejszym dokumencie nie korzystaj z Serwisu BikiniClub. Warunki korzystania z usług, Polityka Prywatności oraz załączniki i dodatki, będące jego integralnymi częściami, określają prawa jak i obowiązki użytkowników serwisu, również prawa, obowiązki oraz odpowiedzialności podmiotów prowadzących, administrujących serwis BikiniClub. Zastrzegamy prawo do zmiany i poprawek zasad warunków korzystania jak i polityki prywatności w dowolnym momencie według własnego uznania. Zawsze wskazując datę aktualizacji, a użytkownik zobowiązuje się do sprawdzania okresowo zmian, które nastąpiły. Zmiany będą publikowane na łamach serwisu i staną się skuteczne bez uprzedniego powiadomienia. Dalsze korzystanie z usług przez użytkownika oznacza pełną akceptację wprowadzonych zmian. Jeżeli zmiany są istotne i wymagają akceptacji użytkownika przez obowiązujące prawo serwis i podmioty, które prowadzą i administrują usługami serwisu BikiniClub otrzymają na nie uprzednio zgodę użytkownika. Korzystanie z serwisu BikiniClub i zamieszczonych w nim treści przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi tą osobę oraz osób, które nie zostały skazane za przestępstwa na tle seksualnym lub osób przeciwko którym prowadzone są postępowania sądowe lub przygotowawcze. Niniejsza umowa została zawarta między użytkownikiem, a serwisem i podmiotami/osobami, które prowadzą, administrują usługami serwisu BikiniClub. Przez dostęp do serwisu i korzystanie z jego zasobów, rozumie się, iż użytkownik akceptuje wszelkie zasady, warunki korzystania jak i politykę prywatności, bez względu na to czy dokona zakupu dodatkowych usług.  Serwis ma swą siedzibę na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Właścicielem serwisu jest spółka Businessman LLC z siedzibą w Wyoming (USA), adres: P Express Rd 810, Cheyenne 82009 Laramie WY. Wszelkie pozostałe zasady, warunki korzystania jak i zasady nieoznaczone w Polityce Prywatności i Regulaminie są regulowane wyłącznie przez prawo stanu Wyoming bez względu na zbieg reżimów prawnych. Warunki jak i Polityka Prywatności zawierają porozumienie pełne i zastępują wszystkie wcześniejsze porozumienia i umowy między stronami. Niewykonalność lub nieważność jakichkolwiek zapisów z niniejszych Warunków nie mają wpływu na ważność lub wykonalność zapisów pozostałych. Użyte nagłówki w dokumencie są wyłącznie w celach informacyjnych i nie uznaje się ich za definiujące ograniczające ważność jakiegokolwiek postanowienia. Warunki nie podlegają Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. 

  2. Cele
  Serwis BikiniClub jest serwisem społecznościowym/towarzyskim, platformą służącą do komunikacji w interaktywny sposób, osób posiadających podobne zainteresowania w szczególności poznania innych osób i rozrywki. Nie zachęcamy, nie namawiamy ani nie popieramy postępowania łamiącego przepisy i prawa obowiązujące w jakimkolwiek kraju, w którym dostęp i korzystanie z serwisu BikiniClub jest możliwe. Użytkownik niniejszym oświadcza i zobowiązuję się, iż nie będzie wykorzystywał serwisu w jakichkolwiek celach niezgodnych z prawem. Serwis ma za zadanie dostarczenie rozrywki i zabawy, umożliwia nawiązanie nowych kontaktów/relacji oraz daje możliwość poznania innych użytkowników i osób. Nie dajemy żadnych gwarancji na spotkanie lub poznanej osoby w rzeczywistym świecie (poza łamami serwisu).

  3. Użytkownika oświadcza
  Użytkownik oświadcza i zobowiązuje się do korzystania z Serwisu i postępowania zgodnego z obowiązującym prawem oraz ogólnie przyjętymi dobrymi zwyczajami, również do nienaruszania wolności i praw innych osób, ich intelektualnej własności i prywatności a w szczególności: 
  a) zakłócać funkcjonalność serwisu z wykorzystywaniem szkodliwego oprogramowania , ataków DDoS i innych, które ingerują w serwis i jego zwartość.
  b) korzystać z Serwisu w celach komercyjnych. 
  c) rozszyfrowywać, modyfikować i w inny sposób ingerować w jakiekolwiek części Serwisu.
  d) gromadzić przechowywać dane osobowe użytkowników bez ich wyraźnej zgody. 
  e) korzystać z Serwisu rozsyłając reklamę lub e-maili („spam”).
  f) prześladować pozostałych użytkowników Serwisu.
  g) naruszać prawa autorskie Serwisu lub osób trzecich.
  h) korzystać z Serwisu dla celów niezgodnych z prawem, w tym prostytucji.
  i) przesyłać lub przekazywać wprowadzające w błąd lub niezgodne z prawem informacje i treści.
  j) przekazywać prywatne informacje o użytkownikach innym użytkownikom lub podmiotom trzecim.
  k) naruszać praw autorskich, znaków towarowych, prawa do wizerunku i innych praw chronionych.
  l) publikować w profilu bądź ogłoszeniach danych kontaktowych.

  4. Użytkownik
  a) posiada pełną zdolność prawną do zawierania umów,
  b) będzie użytkował Serwisu zgodnie z prawem, Polityką Prywatności i zasadami warunków korzystania.
  c) nie został skazany i nie są prowadzone wobec niego żadne postępowania za przestępstwa seksualne w tym również przygotowawczego.
  d) Mając dostęp do Serwisu i przekazując jakiekolwiek treści za pomocą serwisu, robi to na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

  5. Komunikacja 
  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania i nawiązywanie kontaktów/relacji z innymi użytkownikami. Użytkownik w pełni odpowiada za treść umieszczonych materiałów oraz w wysyłanych wiadomościach. Użytkownik zobowiązuje się zachować środki ostrożności w kontaktach z innymi użytkownikami, zwłaszcza jeśli zdecyduje się w przyszłości spotkać się z nimi osobiście. Użytkownik nie powinien podawać swoich szczegółowych danych osobowych. Nie odpowiadamy za postępowania naszych użytkowników. Serwis nie sprawdza karnych rejestrów nie prowadzi też jakiejkolwiek innej formy kontroli zarejestrowanych użytkowników pod kątem ich karalności za przestępstwa o charakterze seksualnym. Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania wszelkich interakcji pomiędzy użytkownikami Serwisu oraz do podejmowania działań w dobrej wierze mających na celu ograniczenia dostępu do materiałów, które możemy uznać za nielegalne, obsceniczne, napastliwe i w inny sposób budzące sprzeciw. Korespondencja między użytkownikami może być sprawdzana pod kątem zgodności co do zasad warunków korzystania, będzie jednak traktowana jako prywatna w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z postępowania użytkownika lub kogokolwiek innego w związku z korzystaniem z Serwisu. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść wysyłanych wiadomości przez użytkowników Serwisu. Użytkownik zwalnia nas od wszelkiej odpowiedzialności w związku z treściami, jakie może otrzymywać od innych użytkowników. Zastrzegamy prawo do podjęcia działań prawnych według uznania wobec każdego, kto naruszy zasady i warunki korzystania, w tym usuwania obraźliwych komunikatów, usuwania kont oraz przekazywania informacji właściwym organom, zgodnie z przepisami prawa. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do naszych podmiotów powiązanych oraz akcjonariuszy i wspólników, członków zarządu, dyrektorów, prokurentów, pracowników, agentów od wszelkich roszczeń, żądań, szkód, strat, zobowiązań wszelkiego rodzaju, znanych i nieznanych, bezpośrednich i warunkowych, ujawnionych i nieujawnionych, wynikających i związanych z użytkowaniem serwisu .

  6. Nieletni
  Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich i zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązującymi w danym kraju, jednakże bezwarunkowo jako pełnoletność uznajemy nie mniej niż 18 lat. Tym samym Serwis nie będzie świadomie udostępniać i umożliwiać korzystania z usług osobom nie spełniającym w/w kryterium. Korzystający z serwisu, użytkownik niniejszym oświadcza, że jest pełnoletni i ma co najmniej 18 lat. Zabronione jest przesyłanie, udostępnianie zdjęć przedstawiających osoby mające poniżej 18 roku życia. Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania nas o korzystaniu z serwisu przez nieletnich, przy wykryciu takiej sytuacji.

  7. Usługi
  Odpłatne usługi świadczone są wyłącznie na zlecenie użytkownika i dokonywane poprzez aktywację. Wraz z aktywacją usługi płatnej użytkownik zobowiązany jest do opłaty na rzecz serwisu zgodnej z cennikiem usług dostępnym na łamach serwisu. W opisie stosowany jest termin „miesiąc” odnoszący się do okresu ważności konta opłaconego. Jako „miesiąc” zawsze należy rozumieć okres 30 dni bez względu na to jak długi jest miesiąc kalendarzowy w którym dokonano opłaty.

  8. Profile
  W celu uzyskania dostępu do Serwisu wymagane jest utworzenie „profilu” by aktywować pozostałe lub dodatkowe funkcje Serwisu, użytkownicy mogą wybrać jedną z dostępnych metod płatności. Prócz opłacenia zamówionej usługi na użytkowniku spoczywa obowiązek pokrycia wszystkich obowiązujących podatków bądź opłat związanych z zakupem a obowiązujących zgodnie z lokalnym prawem. Zastrzegamy prawo do zmiany polityki cenowej, metody bądź trybu pobierania opłaty za usługi w dowolnym czasie, według uznania, bez powiadomienia. Konta nie mogą być przenoszone z jednego użytkownika Serwisu na innego. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawidłowych i kompletnych danych w profilu. W stosunku do użytkownik podającego informacje wprowadzające w błąd bądź fałszywe, możemy ograniczyć mu prawo do korzystania z serwisu lub usunąć konto. Użytkownik podczas rejestracji wybiera swoją nazwę użytkownika i hasło. Użytkownik oświadcza, że nie wybierze nazwy, która służy podszywaniu się pod kogoś innego lub w inny sposób narusza prawa osób trzecich. W takim przypadku zastrzegamy prawo do odmowy rejestracji użytkownika o określonej nazwie lub usunięcia profilu użytkownika. Nazwa użytkownika i hasło nie są zbywalne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania objęte jego kontem, Użytkownik zobowiązuje się każdorazowo do poinformowania Serwis o nieuprawnionym użyciu jego konta, które zostało wykryte. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z niezastosowania się do zapisów zawartych w zasadach warunkach korzystania. Mając na celu i względzie poprawę świadczonych usług możemy tworzyć profile, mogące wchodzić w interakcje z Użytkownikami. Profile te pozwalają na gromadzenie informacji i badania jakości obsługi klienta jak i funkcjonalności serwisu, umożliwiają również analizę użytkowników, trendów i informacji o potencjalnych użytkownikach. Użytkownik wyraża zgodę, że w/w sytuacjach niektóre profile umieszczane w serwisie mogą być nieprawdziwe. Użytkownik wyraża zgodę by opisy, zdjęcia i informacje w tych profilach były dostarczane dla rozrywki i pomocy w zapoznawaniu się z Serwisem. W ramach w/w funkcjonalności profile te mogą inicjować kontakt jak i przesyłać wiadomości. Użytkownik rozumie przyjmuje do wiadomości, że takie komunikaty są wyłącznie dla rozrywki i zachęty do korzystania z naszego Serwisu. Użytkownik wyraża zgodę, że wszelkie profile użytkowników, jak i komunikaty od tych osób mogą nie być prawdziwe.

  9. Usunięcie i blokada
  Użytkownik rozumie jak i zgadza się na ewentualność zablokowania mu dostępu do Serwisu za naruszenie zasad warunków korzystania. Serwis ma prawo to zrobić bez podawania powodu blokady i bez wcześniejszego wezwania. Nie ponosimy jakichkolwiek kosztów za szkody związane z blokadą konta. Użytkownik będzie uprawniony do zwrotu niewykorzystanych pakietów, o ile zgłosi takie żądanie. Użytkownik nie będzie uprawniony do zwrotu niewykorzystanych opłat w przypadku naruszenia zasad warunków korzystania. Użytkownik może całkowicie usunąć profil, usuwając tym samym wszelkie informacje odnośnie konta w serwisie jaki i wszystkie wysłane odebrane wiadomości. Serwis nie jest zobowiązani do usunięcia profilu nawet po wprowadzeniu blokady Użytkownika, chyba że Użytkownik będzie się domagał całkowitego usunięcia profilu. Administrator Serwisu posiada możliwość usunięcia profilu użytkownika na jego wyraźną prośbę. Usunięcia profilu użytkownika trwa max do 30 dni licząc od dnia, uregulowania wszelkich opłaty wynikających z zamówionych usług w Serwisie.

  10. Komercja
  Użytkownik oświadcza, że używanie i wykorzystywanie Serwisu do jakichkolwiek działań komercyjnych jest zabronione i zakazane. Zakazane jest również wykorzystywanie Serwisu do prostytucji, sutenerstwa, oszustwa, zbierania danych teleinformatycznych użytkowników w celu wysyłania niechcianych wiadomości do użytkowników Serwisu, wewnątrz Serwisu oraz niechcianych wiadomości e-mail poza Serwisem. Użytkownik rozumie, że korzystanie z Serwisu odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez podmioty prowadzące i administrujące serwis BikiniClub, która może być cofnięta w każdej chwili, bez podania przyczyny.

  11. Martwe konta
  W przypadku, gdy użytkownik nie wykazywał aktywności i nie logował się na profil przez ostatnich 300 dni, zastrzegamy prawo do anulowania niewykorzystanych środków. Użytkownik zgadza się, że ważność konta wygasa automatycznie. W przypadku gdy użytkownik narusza zasady warunków korzystania i polityki prywatności środki nie będą zwrócone. Wszelkie opłaty czy koszty nie podlegają zwrotowi w żadnych okolicznościach.

  12. Zwroty kosztów
  Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dokonywane transakcje i zakupy są bezzwrotne. Chronimy nasze interesy przed zwrotnymi i fałszywymi obciążeniami kart kredytowych. W przypadku zakwestionowana u operatora opłaty wykonanej przy pomocy karty kredytowej, w wyniku czego ściągana jest od nas zwrotnie płatność, Informujemy, iż będziemy w pełni współpracować z operatorami płatności jak i innymi organami w celu wyjaśnienia sytuacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, rozumie i zgadza się, że w przypadku wykrycia próby utworzenia fałszywego obciążenia zwrotnego a tym samym próby oszustwa będziemy zobligowani dostarczyć i ujawnić wszelkie informacje na temat profilu, danych karty, wiadomości jak i innej komunikacji zawartej w obrębie serwisu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może być obciążony roszczeniami odszkodowawczymi wobec wykrycia nieuczciwego złożenia obciążenia zwrotnego. 

  13. Treści 
  Wysyłając na portal treści a w szczególności zdjęcia, użytkownik zaświadcza, że jest autorem zamieszczonych treści a wykorzystanie ich przez serwis nie narusza własności intelektualnej jego jak i innych praw i własności osób trzecich. Użytkownik serwisu zrzeka się tym samym wszelkich roszczeń z tego tytułu. Użytkownik zaświadcza, że posiada prawo by udzielić licencji i innych praw wymienionych w warunkach. Użytkownik przesyłając treści przyznaje serwisowi i licencjobiorcom, podmiotom zarządzającym, spółkom zależnym nieograniczone, wieczyste i ważne na całym świecie, niewyłączne, nieodpłatne, nieodwołalne, niezbywalne prawa i licencje na używanie, powielanie, publikowanie, dystrybuowanie, edycję, sublicencjonowaniu, oraz dalsze udostępnianie, wynajem jak i modyfikowanie zamieszczonych przez siebie treści.

  14. Zakazane treści
  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści przekazywane bądź zamieszczane w ramach Serwisu. Użytkownik zobowiązuje się do, niezamieszczania jak i również nieprzesyłania, nieprzekazywania treści o następujących znaczeniach, zawierających poniższe:
  a) treści wulgarne lub pornograficzne,
  b) wykorzystujące wizerunek lub podobieństwo osób poniżej 18 roku życia lub krzywdzące osoby nieletnie,
  c) zachęcające do zakupu lub zażywania narkotyków,
  d) nękające, szaklujące inne osoby,
  e) nawołujące do przemocy w tym i groźby,
  f) materiały naruszające prawa innych podmiotów w tym prawa własności,
  g) namawiają do nabycia, zakupu broni w sposób nielegalny,
  h) prowadzenia działań marketingowych, handlowych bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Serwisu,
  i) naruszających przepisy i porządek prawny kraju, który obejmuje Użytkownika.

  14. 1. Zakazane 
  a) pobieranie danych i innych treści, materiałów z Serwisu, by tworzyć bazy danych, zbiory również metodami ręcznymi lub innymi,
  b) zaimplementowanie zdjęcia użytkownika zawierającego elementy nagości jako główne,
  c) implementowanie na łamach serwisu ogłoszeń osób ich profili świadczących usługi escort bądź inne tego typu,
  d) implementowanie na łamach serwisu ogłoszeń, ofert zawierających finansowe propozycje i inne tym podobne.
  Użytkownik nie jest uprawniony i nie może rozpowszechniać, zamieszczać, powielać materiałów chronionych prawem autorskim w tym znaków towarowych i innych informacji bez uzyskania pisemnej zgody właściciela takich praw.

  15. Oświadczenia
  Serwis podejmuje wszelkie starania by Użytkownik był zadowolony z świadczonych usług, jednak nie odpowiadamy za zdarzenia od nas niezależne. Serwis nie gwarantuje spełnienia oczekiwań Użytkowników, w szczególności nawiązane interakcje pomiędzy użytkownikami. 

  15.1. Nie odpowiadamy za
  a) prawdziwość informacji uzyskanych w ramach serwisu przez użytkownika,
  b), iż treści udostępnione przez użytkownika mogą być ujawniane lub przekazane osobom trzecim,
  c), iż wszystkie profile w ramach serwisu będą autentyczne,
  d), iż pliki bądź materiały udostępniane przez pozostałych użytkowników są wolne od wirusów i innych,
  e), iż inne osoby w sposób nieuprawniony pozyskają i udostępnią treści użytkowników.
  Serwis nie ponosimy odpowiedzialności za problemy, awarie związane pośrednio bądź bezpośrednio spowodowane korzystaniem przez użytkownika z zasobów serwisu. Nadto nie ponosimy odpowiedzialności za straty, szkody powstałe z tegoż tytułu. Nie ponosimy odpowiedzialności niedokładne bądź nieprawdziwe treści opublikowane na łamach serwisu.

  16. Sądy 
  Wszelkie spory mogące wyniknąć w wyniku korzystania z Serwisu będą rozpatrywane najpierw polubownie przez sąd arbitrażowy właściwy dla Serwisu. Spory będą kierowane do arbitrażu zgodnie z przepisami Prawa arbitrażowego USA. Arbiter zostanie zaproponowany przez Służbę Arbitrażową Izby Handlowej USA. Miejscem arbitrażu będzie Wyoming, United States of America, postępowanie będzie prowadzone w języku angielskim. Decyzja arbitra jest ostateczna i wiążąca strony, wyrok może zostać zaskarżony w sądzie właściwym sprawującym jurysdykcję. Koszty arbitrażu zostaną rozdzielone przez arbitra. Zobowiązanie obu stron jest ograniczone do wysokości 500 euro od każdej ze stron z osobna. Strony zgodnie zrzekają się dalszych roszczeń przekraczających w/w kwotę, a arbiter nie jest upoważniony do przyznawania kwot wyższych ponad w/w. Wyrok sądu arbitrażowego może być przedłożony w dowolnym sądzie o właściwej jurysdykcji w celu wykonania.

  17. Prywatność i korzystanie 
  Użytkowanie serwisu jest uregulowane polityką prywatności. Użytkownik świadomym jest i przyjmuje do wiadomości, że pomimo starań, by wdrażać i utrzymać konieczne zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić bezpieczeństwa w tym poufności informacji przekazywanych przezeń poprzez Internet a w szczególności poprzez wysyłane wiadomości e-mail do innych użytkowników. Użytkownik zgadza się zwolnić Serwis jak i wszelkie podmioty współpracujące z serwisem w jakikolwiek sposób od wszelkich żądań, strat, roszczeń, wszelkiego rodzaju zobowiązań, nieznanych bądź znanych, pośrednich i bezpośrednich w tym warunkowych, nieujawnionych i ujawnionych, wynikających i jakikolwiek związanych z wydaniem, wykorzystaniem informacji przez osoby trzecie.

  18. Dezaktywacja 
  Serwis zastrzega prawo do dezaktywacji serwisu w dowolnym momencie, bez powiadomienia w całości lub części, czasowo bądź na stałe, za co nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

  19. Ograniczenie korzystania
  W celu ochrony, bezpieczeństwa innych użytkowników oraz praw i interesów Serwisu zastrzegamy prawo do blokowania dostępu, według uznania, konkretnych użytkowników bądź adresów IP, bez uprzednia i bez uzasadnienia.

  20. Komunikacja 
  Użytkownik godzi się otrzymywać wiadomości za pomocą poczty elektronicznej zawierające informacje na temat Serwisu w tym też usług oferowanych przez parterów i podmioty trzecie współpracujące z Serwisem. Użytkownik wyraża zgodę by skorzystać z informacji kontaktowych w celu przekazania informacji i materiałów promocyjnych Serwisu oraz tym podobnych a dotyczących partnerów i firm współpracujących z Serwisem. Serwis będzie wysyłał wiadomości wyłącznie na adres e-mail użytkownika podany w trakcie rejestracji. Użytkownik może zainicjować kontakt z serwisem za pomocą formularza dostępnego w zakładce kontakt na stronie.

Dołącz do klubu i przeżyj coś niesamowitego
© by BikiniClub Wszelkie prawa zastrzeżone
×